2021.gada 10.augusts

Mana Mariāņu armija, sagatavojieties, esiet nomodā un modri kā labi karavīri, jo pavisam drīz sāksies lielās garīgās cīņas

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva Tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem, mana Mātes Mīlestība un aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mana Mariāņu armija, tuvojas dienas, kad jūs ar savu liecību godināsiet/pagodināsiet Dieva Godību. Lielās Evaņģelizācijas laiks vēl ir priekšā; Dieva Gars jūs pavadīs un vadīs, tāpat kā viņš darīja ar mana Dēla mācekļiem un ar pirmo kristiešu Baznīcu. Bērniņi, jūs esat šo pēdējo laiku mana Dēla mācekļi; šodien es jūs aicinu pulcēties ap maniem tempļiem (dievnamiem) vai sanktuārijiem (svētnīcām), un tādējādi jūs varat saņemt Svētā Gara izliešanos, kurš jūs kristīs ar savu uguni, lai jūs bez bailēm varētu sludināt mana Dēla Evaņģēliju visām tautām.

Veltiet (iesvētiet) sevi Debesu Tēvam un Dieva Svētajam Garam, lai ar Viņa Žēlastību un Žēlsirdību jūs tiktu pārveidoti par drosmīgiem karotājiem, kas tautām dara zināmu par mana Dēla triumfālo atgriešanos. Tāpēc, mani mīļie bērni, esiet Gaismas Gudrības, Mīlestības un Dieva zināšanas (zināšanu) nesēji, ar ko jūs pārveidosiet pasauli un bruģēsiet ceļu Viņa otrajai atnākšanai Godībā un Spožumā. Tādējādi, caur personīgu veltīšanos Tēvam un Svētajam Garam, ko katrs no jums veiks, jūs saņemsiet Svētā Gara Augļus un Dāvanas, kas tiks izlietas uz jums caur viena no manu vismīļo, manas Mariāņu priesteru kustības priestera roku uzlikšanas.

Lūgšanā, skaitot manu Svēto Rožukroni, lūdziet mani nosūtīt jums vienu no maniem vismīļajiem, lai jūs vadītu jūsu misijās, jo šajās dienās vienīgi tajās atklāsies Svētā Gara spēks. Mani vismīļie no Mariāņu priesteru kustības būs jūsu garīgie ceļveži tumsas dienās, kas tuvojas.

Bērniņi, lūdzieties par mana Dēla Baznīcu, jo ļoti drīz miljoniem dvēseļu zaudēs ticību garīgās hekatombas (*) dēļ, kas pavisam drīz notiks. Šķelšanās (Shizma) jau ir sākusies un atkrišana pieaug, lielākā daļa cilvēces šodien ir tālu no Dieva.

Daudzi dumpīgie bērni tiek kristīti, atsakoties no Baznīcas un mana Dēla; kādas skumjas es izjūtu savā cilvēces Mātes Sirdī, redzot šo negantību, kas šķirs Dieva Garu no šiem nabaga radījumiem! Atsakoties no kristībām, Baznīcas un Dieva, jūs nonākat ļaunā žēlastībā, kas pārņems jūsu dvēseles; jūs vairs neesat Dieva bērni, lai kļūtu par iemiesotiem dēmoniem, kas kalpo tumsas pavēlniekam (kungam). Tāpēc lūdzieties, mani bērni, par Baznīcas krīzi, jo drīzumā atraisīsies Lielā Šķelšanās (Shizma), kas izkustinās tās pamatus, taču tā nesabruks. Es, jūsu Debesu Māte, ercenģeļa Miķeļa, Eņģeļu leģionu, Svētīto Dvēseļu un manas Mariāņu armijas sabiedrībā šeit, uz zemes – mēs nepieļausim tās krišanu; mēs to atbalstīsim un pasargāsim no ļaunā un viņa ļaunuma pulku uzbrukumiem.

Mana Mariāņu armija, sagatavojieties, esiet nomodā un modri kā labi karavīri, jo pavisam drīz sāksies lielās garīgās cīņas. Vienojieties lūgšanā ar manu Svēto Rožukroni un demonstrējiet kopā ar erceņģeli Miķeli un Debesu Karapulkiem kaujas saucienu: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Palieciet Visaugstākā Mierā, mani bērni.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērniņi, šos pēdējo laiku pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)

Hekatomba – nežēlīga un bezjēdzīga iznīcināšana vai daudzu cilvēku bojāeja (karu, dabas stihiju, epidēmiju utt. laikā.)
P.S. Šajā konkrētajā gadījumā ir runa par garīgu iznīcināšanu, bojāeju, postu…