2021.gada 16.augusts, pl.11.30

Bezdievīgās (Nešķīstās) tautas, ja jūs neatgriezīsities pirms Brīdinājuma, jūs iepazīsit Mana Taisnīguma stingrību!

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Bezdievīgās (Nešķīstās) tautas, ja jūs neatgriezīsities pirms Brīdinājuma, jūs iepazīsit Mana Taisnīguma stingrību! Tautas, kur Mani baušļi tiek lauzti katru dienu, kur ir pieņemti likumi pret dabu, kur ir izlietas Manu nevainīgo asinis, kur ir iesakņojies ļaunums, netaisnība un grēks, Es jums saku: jūsu dienas ir skaitītas, nosvērtas un izmērītas; ja jūs nenožēlosiet savu riebīgo rīcību, Es jūs izdeldēšu ar Mana Taisnīguma uguni un nepaliks atmiņas par jums, grēcīgās tautas! Jūsu eksistences laiks tiek atskaitīts.

Nāc ārā, nāc ārā, Mana Tauta no nešķīstajām tautām, jo Es jau esmu noteicis to sodu! Drupas un putekļi – lūk, kas no tām paliks; viņu zeme būs neauglīga, neviens atkal to neaizņems, arī zāle neaugs. Ir pienācis laiks, Mana Tauta, kad jums jāatstāj šīs valstis, un tiem, kas ir ārzemnieki, jāatgriežas savās izcelsmes vietās. Es brīdinu jūs iepriekš, lai, tāpat kā Lots to darīja ar savu ģimeni, arī jūs pamestu šīs nešķīstās tautas, jo Mana Dievišķā Taisnīguma Eņģelis gatavojas izlādēt uz tām savu Uguns Zobenu.

Manas Žēlsirdības laiks ir tā pēdējās tūkstošdaļās; skrieniet, skrieniet, grēcinieki, lai sakārtotu savus rēķinus pirms ir beigušās Manas Žēlsirdības dienas; jo tuvojas Mana Taisnīguma dienas, un Es vairs jūsos neklausīšos!
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Valstu/Tautu Kungs

Mani ļaudis, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos