2021.gada 19.septembris, pl.15.00

Lūdzieties ar Manu Žēlsirdības Kronīti un atdodiet Man savu tēva un mātes ģenealoģisko koku, lai atbrīvotu to no lāstiem un senču saitēm, kas materiāli, sociāli un garīgi saistītas arī ar jums un jūsu paaudzēm

Žēlsirdības Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Kristus Miesas draudze, Kali – Kolumbija
Mani bērni, Mans Miers ir ar jums
Attīrīšanās dienas pastiprināsies un neviens mirstīgais netiks atbrīvots no tām; attīrīšanās būs spēcīgāka visiem tiem, kuri nav atbrīvojuši savu ciltskoku (ģenealoģisko koku), jo ikvienā mirstīgajā tiks atbrīvotas un attīrītas visas senču lāstu un grēku nastas. Attīrīšanā tiks atbrīvots jūsu ģenealoģiskais koks, lai visas pagātnes, tagadnes un nākotnes paaudzes jūsos būtu brīvas no starppaaudžu sloga; atcerieties, ka Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē neiekļūs neviens grēka traips. Šī iemesla dēļ no šī brīža jums ir jālūdz par saviem senčiem, piedāvājot par viņiem lūgšanas, gavēņus, grēku nožēlošanu un Svētās Mises, lai tad, kad pienāks lielās attīrīšanās dienas, jūs būtu brīvi no senču nastām un jums nav jāpiedzīvo šis smagais atbrīvošanās process.

Ir miljoniem jūsu mirušo radinieku un senču dvēseles, kuras nav spējušas atbrīvoties un ir garīgi saistītas ar šajā pasaulē esošo savu radinieku lūgšanu trūkumu. Debesīm, Mani bērni, ir jāatbrīvo šīs dvēseles, kas klīst pa šo pasauli vai aizturētas kosmosā, un gaida jūsu lūgšanas, gavēņus, grēku nožēlošanu, Svētās Mises un citus upurus un pienesumus, ko jūs par tām sniedzat, lai tās atbrīvotos un spētu atrast Gaismu, kas vada viņas uz mūžību. Tāpēc Man ir nepieciešams, lai jūs lūgtu par savu tēva un mātes ģenealoģisko koku, jo ir steidzami jāatbrīvo šīs dvēseles, lai jūsu attīrīšanās nebūtu ļoti sāpīga. Es jums atgādinu: Jūs nesat Dievu savā sirdī un savus senčus kaulos; šī iemesla dēļ jūsu ģenealoģiskā koka atbrīvošana ir steidzama, lai jūs un jūsu senči varētu būt brīvi un tādējādi nākamās paaudzes būs auglis, kas patīkams Mana Tēva acīs. Dvēseles, kuras nav spējušas atrast Dieva Gaismu, ir jāatbrīvo, lai tās tiktu tiesātas un nogādātas vietā, kas tām atbilst mūžībā.

Lūdzieties ar Manu Žēlsirdības Kronīti un atdodiet Man savu tēva un mātes ģenealoģisko koku, lai atbrīvotu to no lāstiem un senču saitēm, kas materiāli, sociāli un garīgi saistītas arī ar jums un jūsu paaudzēm. Ir veselas paaudzes, kas piedzimst un mirst postā okultisko lāstu dēļ, kas iegravēti viņu asinīs; ir paaudzes, kurām ir grūti piedot, jo viņu ģenētiskajā līnijā ir ielikti aizvainojuma lāsti; citas nes lāstus laulībām, kas galu galā izjūk. Ar to Es vēlos jums pateikt, ka visi šķēršļi un barjeras, kas neļauj paaudzēm attīstīties (progresēt) materiāli, sociāli un garīgi, sakņojas dzimtu starppaaudžu attiecību jomā.

Atcerieties, ka Mans Tēvs jūs radīja veselus un jūs svētīja, lai jūs apdzīvotu zemi un būtu pārtikuši; bet visu jūsu neveiksmju un nelaimju cēlonis ir grēks un atsvešināšanās no Dieva, un, neatbrīvojoties no tā, tas ir pārgājis no paaudzes paaudzē; Dieva svētība jūs nesasniedz tieši starppaaudžu lāstu dēļ, jo jūs esat saistīti ar jūsu senču grēkiem. Atbrīvojiet, Mani bērni, jūsu tēva un mātes ģenealoģisko koku, lai jūs būtu veseli un pārtikuši.
Es jūs svētīju: Mana Tēva Vārdā. Manā Vārdā un Svētā Gara Vārdā. Palieciet Manā Mierā.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei