2021.gada 7.septembris, pl.13.15

Bēdas jums, Mana mīļotā Kolumbija un Meksika, jo, ja jūs nekavējoties nenožēlosit grēkus un neatgriezīsieties, jūs iepazīsit Manas taisnīgās rokas spēku

Dieva Tēva steidzams aicinājums Kolumbijai un Meksikai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mana mīļotā Tauta.
Gatavojieties Mana Kolumbija un Mana Meksika, jo Es esmu devis pavēli visiem dabas elementiem, lai tie būtu atbildīgi par jūsu attīrīšanu; Man ir sāpīgi un skumji rīkoties saskaņā ar Manu Taisnīgumu, bet jūsu nepaklausība, sacelšanās un grēks ir sasnieguši savu robežu. Ja Es jūs neattīru, Manu Pestīšanas Plānu nevarēs īstenot; jūs esat Mani izredzētie, un Man vajag, lai  jūs labi attīrītos, lai jūs varētu pamodināt citas tautas. Es jūs stipri kustināšu, lai jūs pamostos; un, ja jūs nepamodīsities un turpināsit grēkot, Es jūs apraudāšu, izdzēšot (izdeldējot) no jums daudzas vietas un apgabalus, kur ļaunums un grēks ir vislielākais.

Bēdas jums, Mana mīļotā Kolumbija un Meksika, jo, ja jūs nekavējoties nenožēlosit grēkus un neatgriezīsieties, jūs iepazīsit Manas taisnīgās rokas spēku! Es negribu jūs sodīt, jo jūs labi zināt, ka jūs nespēsit pretoties Manam Taisnīgumam, tāpēc Es jūs mudinu kā Tēvs, lai jūs atgrieztos pirms Mana Brīdinājuma. Ja jūs nepaklausīsit Manam aicinājumam, Es izgāzīšu uz jums Manu Taisnīgumu, un raudāšana, sāpes, nelaime un nāve būs jūsu alga par jūsu nepaklausību. Jūsu bēdas būs sadzirdamas visās tautās un tās nebeigsies, kamēr jūs nenožēlosit grēkus un neatgriezīsieties pie sava Tēva.

Kā Man jums pateikt, ka Es nevēlos darboties ar Manu Taisnīgumu, lai jūs atgrieztos pie Manis! Es esmu ar jums runājis par šiem beigu laikiem caur Maniem Praviešiem, lai jūs atmestu ļaunumu un grēku un no sirds atgrieztos. Es, kā mīlošs Tēvs, esmu jūs mudinājis, gaidot jūsu atgriešanos; bet, tā vietā, lai mainītos, tas, ko Es saņemu pretī, ir vairāk ļaunuma un grēka. Jūsu tautās Manu nevainīgo izlijušās asinis, likumu pret dabu apstiprināšana, jūsu valdnieku sociālā netaisnība, elkdievība, saistīta ar naudas dievu, reliģiskais sinkrētisms, atkrišana, labdarības trūkums, lepnums un, galvenais, Manu Dievišķo Baušļu nepildīšana, ir tas, kas novedīs pie tā, ka Es nolaidīšu Mana Taisnīguma Roku uz nešķīstajām tautām (valstīm), sākot ar Kolumbiju un Meksiku.

Mostieties Manas mīļotās tautas, jo pagarinājumu vairs nav! Man steidzami nepieciešama jūsu patiesā atgriešanās, lai īstenotu Manu pestīšanas plānu šajos beigu laikos! Ko jūs gaidāt, lai atgrieztos? Tāpat kā Jonas, kurš mudināja Ninives iedzīvotājus atgriezties, un viņi klausījās viņā, lūdzoties, gavējot un nožēlojot grēkus; tā arī šodien Es jūs, Manas mīļotās tautas, mudinu caur Manu pravieti Enohu, lai arī jūs ņemtu vērā Manu aicinājumu un atgrieztos pirms Mana Brīdinājuma.

Es gribu, lai jūsu valdnieki (valdošie) atceltu visus likumus, kas veicina laulības starp viendzimuma pāriem un dzimuma ideoloģiju, jo tas ir pretrunā ar dabu, tāpat kā likums, kas veicina Manu nevainīgo asinsizliešanu. Es gribu, lai tiek darīts ar taisnīgumu un tiek pieņemti likumi, kas dod priekšroku tiem, kam tā visvairāk nepieciešama; lai reliģiskais sinkrētisms pazūd un lai pielūdz vienīgi Mani Svētajā Trīsvienībā. Lai Manas Baznīcas Hierarhijas atver dievnamus (svētnīcas) un tiek atsākta Manu Svēto Baušļu mācīšana un evaņģelizācija; lai Baznīcā tiktu izsludināta lūgšanu, gavēņu un grēku nožēlošanas diena četrdesmit dienu garumā un lai Man tiktu lūgts piedot par visiem grēkiem un visiem apvainojumiem, kas izdarīti pret Mana Dēla Dievišķību Euharistijā. Tikai tad, ja jūs nožēlosiet grēkus un atgriezīsieties pie Manis ar pazemotām un satriektām/nožēlas pilnām sirdīm, Es jums piedošu un atturēšos jums sūtīt sodu. Šis aicinājums, ko Es jums sūtu, ir steidzams; tad mostieties no savas letarģijas, Manas mīļotās tautas, lai jums nebūtu jāiepazīst Mana Taisnīguma stingrība.
Palieciet Manā Mierā.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Mana Tauta, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei