2016.gada 27.janvāris, pl.13.45

BĒRNIŅI, VAIRS NEŅEMIET KOMŪNIJU (HOSTIJU) ROKĀ, VAI – LAI LAJI VAIRS NEIZDALA KOMŪNIJU, JO ŠĪ ZAIMOŠANA PAZUDINA DAUDZAS DVĒSELES!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Viņas mīļotajiem un Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Mani mazie, ar Svēto Euharistiju tiek izdarītas daudzas zaimošanas. Mans Dēls tiek apvainots Viņa Dievišķībā manu laicīgo bērnu (laju) necienīgajās un netīrajās rokās. Kā Dieva Dēla Māte un cilvēces Māte, Es lūdzu manus mīļotos dēlus pārtraukt šo negantību! Vairs nekādu ārkārtēju kalpojumu Euharistijā, vairs nekādu Komūniju rokā! Mana Dēla Miesa un Asins tiek pakļauta daudzu laju vardarbībai – to, kuri izmanto pilnvaras, kas atbilstošas ir vienīgi priesteriem un iesvētītajiem, kā arī citiem garīdzniekiem: Pāvestam, kardināliem, bīskapiem. Jebkura roku, kas nav iesvētīta priesterības kalpojumam, nedrīkst pieskarties manam Dēlam.
Bērni, tas ir pārsteidzoši cik daudz Euharistisko pārkāpumu ir izdarīts ar tā dēvētajiem Euharistijas ārkārtas kalpotājiem. Daudzi no maniem bērniem lajiem, ar līdzdalību prieterim, realizē Euharistijas kalpojumu daudzās Baznīcās; bieži daudzus no viņiem pārņem lepnība, un nonāk pat līdz tam, ka daudzus lēmumus, kas jāizdara priesterim, izdara laji. Kādas sāpes es izjūtu savā Sirdī, kad redzu, cik daudzi mani bērni laji apgāna svētos traukus, ņemot savās necienīgajās rokās Tabernākula Biķeri, kur vēl palikušas konskrētas Hostijas! Es saku: Vienīgi manu mīļoto iesvētītās (konsekrētās) rokas drīkst pieskarties Biķerim ar konsekrētām Hostijām un vienīgi jūsu rokas var izdalīt Svēto Komūniju!
Es jūs lūdzu, mīļotie dēli: vairs nedeleģējiet šo svēto kalpojumu maniem bērniem lajiem; nekļūstiet par vainas gūstekņiem; ļaujiet, lai jūsos valda harmonija un pildiet savu priesterisko kalpošanu, kas jums ir piešķirta!
Es jautāju jums, mani mīļotie: ko jūs rīt atbildēsiet manam Tēvam par visām ļaunprātībām un brutalitāti, ko daudzi no jums izdara ar Viņa Dēla Dievišķību? Debesis raud kopā ar mani, redzot, kā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā daudzos no Viņa Namiem ir vardarbīgi publiski pazemots, aizvainots un aptraipīts!
Mans pretinieks priecājas par katru apgānīšanu, ko saņem mans Dēls. Daudzas konsekrētās Hostijas tiek nozaudētas un tās nonāk sātana baznīcās melno mišu svinībās. Mans pretinieks ir cauraudzis daudzus mana Dēla Namus, daudzi Euharistijas ārkārtas kalpotāji, kuri kalpo Viņam, zog konsekrētās Hostijas sātaniskiem kultiem. Pārdod tūkstošiem iesvētītu Hostiju, un to cena ir atkarīga no Baznīcas kalpa (garīdznieka), kurš tās konsekrējis. Hostijas, kuras ir Pāvesta, kardināla vai bīskapa konsekrētas, maksā augstu cenu un ar tām viņi veic īpašu sātanisku rituālu, lai izraisītu kaitējumu mana Dēla Euharistiskajai Miesai, kura tiek pārstāvēta Viņa Baznīcā. Ar šīm augstāka ranga garīdznieku konsekētām Hostijām sātanisti iznīcina reliģiskās kopienas un priesterību. Mani mīļotie, es aicinu jūs pārtraukt šo mana Dēla Dievišķības ļaunprātīgo apvainošanu, ko veic mani bērni laji. Katrs apvainojums un katra apgānīšana, ko mans Dēls saņem, ir zobens, kas caurdur manu Sirdi. Daudzi no maniem mīļajiem, kuri dzīvē pieļāva šo mana Dēla Dievišķības ļaunprātīgu izmantošanu, atrodas Ellē, un līdz ar tiem, tur atrodas arī daudzi ārkārtas kalpotāji dēļ savas garīgās lepnības, kas viņiem neļāva laboties un lūgt piedošanu Dieva priekšā par šādu zemisku ļaunprātīgu izmantošanu.
Kā konsekrēto (iesvētīto) dvēseļu Māte, kas ir mans, Mistiskās Rozes aicinājums, es aicinu jūs no visas Sirds, mani mīļotie dēli, jums iespējami ātri pārtraukt šo ļaunprātību un vardarbību, kas tiek izdarīta pret mana Dēla Dievišķību; tā, lai rīt tas nav jānožēlo. Bērniņi, vairs neņemiet Komūniju (Hostiju) rokā, vai – lai laji vairs neizdala Komūniju, jo šī zaimošana pazudina daudzas dvēseles!

Jūsu Māte, Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.

2016. gada 20. janvāris, pl.16.30

AR KATRU DIENU ARVIEN VAIRĀK UN VAIRĀK PIEAUG ATKRIŠANA (ĶECERĪBA), DAUDZU CILVĒKU SIRDĪS MIRST TICĪBA!

Karmenas Dievmātes kapela. Nekokli – Antiokija (Antioquia)
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei

Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Pavērojiet mazliet, kādā vientulībā Es atrodos, pie Manis ļoti maz nāk ar patiesu sirdi. Es jūtos vientuļi, Mani bērni Mani ir pametuši; Mana Nama durvis ir atvērtas un aicina ienākt, un nākt ciemos un mierināt Mani. Bet nē, viņi, ejot garām Manam Namam, steigā pārkrustās, it kā Es būtu rēgs. Tik skumji, to visu redzot! Lielākā daļa cilvēces pret Mani izturas ar nicinājumu.
Es esmu Dievs vienīgi viņu dzīves grūtajos brīžos; Es esmu Dievs vienīgi, lai atrisinātu viņu problēmas. Es esmu Dievs vienīgi slimībās, nelaimēs un vajadzībās. Arī tad, ne jau, lai ar Mani parunātu, bet pieprasītu, lai Es tos dziedinu, lai palīdzu viņiem vai mainu viņu likteni. Citi iet tālāk un izmisīgi vēlas izlūgt Man naudu vai materiālas lietas, nesaprotot, ka Man vissvarīgākais ir viņu dvēseles pestīšana. Nabaga radības, kas dzīvo vairāk nobažījusies par šīs pasaules lietām nekā par viņu pestīšanu un mūžīgo dzīvi!.
Ar katru dienu arvien vairāk un vairāk pieaug atkrišana (ķecerība), daudzu cilvēku sirdīs mirst ticība. Es jums jautāju: kas ar jums būs, dumjie bērni, kad jūs sasniegs bēdu (negantības) dienas un jūs nevarēsiet Mani atrast Manu svētnīcu (Tabernākulu) klusumā? Bēdas tiem, kuri tagad pagriež Man muguras nevis sejas, jo jūs nezināt, kādas garīgās mokas jūs sagaida! Šodien jūs atsakāties ienākt apciemot Mani un mierināt Mani, un rīt tie būsiet jūs, kas skaļi sauksiet un raudāsiet, lūdzot mierinājumu, bet tas būs veltīgi, jo Es nebūšu atrodams.
Ļoti drīz nāks Lielā Negantība un Mani Nami būs slēgti, ikdienas dievkalpojumi apturēti un Mani Tabernākuli apgānīti. Tad visi tie, kuri šodien pret Mani ir vienaldzīgi, vaimanās un daudzi viņu izmisumā nolādēs Manu vārdu, viņi novērsās no Manis un zaudēs mūžīgo dzīvību. Paskaties, Mans bērns, kāds ir viņu izturēšanās veids pret Mani; nāk Manā Namā nevis lai pielūgtu Mani, nedz arī Mani slavētu, bet uzņemt fotogrāfijas, tā, it kā Mans Nams būtu muzejs vai publiskā vieta, kur viņi var tērzēt, kritizēt un darīt visu ko citu, izņemot – lūgties. Patiesi Es jums saku: tā, kā jūs attiecaties pret Mani, tik laba attieksme būs arī pret jums. Jebkuru Manis apmeklējumu, kas ir bijis ar patiesu sirdi, Es ņemšu vērā, kad jūs ieradīsieties mūžībā. Visus nicinājumus, ko jūs vēršat pret Mani, Es ņemšu vērā, kad jūs ieradīsieties mūžībā. Jebkuru Manis noliegšanu cilvēku priekšā, ko jūs esat veikuši agrāk un tagad, Es ņemšu vērā mūžībā; jo patiesi Es jums saku: to, kurš atsakās no Manis cilvēku priekšā, to Es noliegšu Mana Tēva priekšā; vēl jo vairāk – ikvienu, kurš attaisno Mani cilvēku priekšā, Es attaisnošu Mana Tēva acīs.
Mani bērni, jums tuvojas jūsu iešana cauri mūžībai, Man ir skumji apzinoties, ka daudzi vairs neatgriezīsies šajā pasaulē. Es gaidu, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce; nāciet un metieties ceļos Manā priekšā un izlūdzieties žēlastību un piedošanu, un Es apliecinu jums, ka Es to došu. Manas Rokas ir atvērtas, jūs gaida katras Svētnīcas (Tabernākula, Skīnijas) klusumā. Mans Brīdinājums lielāko daļu cilvēces notvers nesagatavotus; dēļ Dieva trūkuma viņu dvēselēs, tie pārbaudījumu neizturēs un daudzi mirs mūžīgi.
Tas ir Mans galīgais (pēdējais) aicinājums: Laulības pārkāpēji, pirmslaulības un ārlaulības seksuālo sakaru piekopēji, prostitūtas, homoseksuāļi, alkoholiķi, narkomāni, zagļi, slepkavas, tie, kas nodarbojas ar okultismu, raganas, burvji, mantrauši, skaudīgie un visi šīs pasaules grēcinieki, kas turpina grēkot un grēkot, un klīst bez Dieva un Likuma; klīst kā ēnas. Es jums saku, ka daudzi no jums – jūs neatgriezīsieties; ceļā cauri mūžībai Es atdalīšu avis no āžiem, un, ja jūs, pazušanas bērni, nenožēlosiet grēkus, Es jums apliecinu, ka jums Mani vārdi būs: Atkāpieties no Manis, Es jūs nepazīstu!; ejiet uz mūžīgo uguni, kur jūs gaida jūsu saimnieks! Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Ne visi, kas Man saka: Kungs, Kungs, ieies Mana Tēva Valstībā. Bet tie, kuri dara Viņa Gribu.
Mostieties jūs, dumjie (nesaprātīgie) bērni, un neturpiniet staigāt grēkā, jo nāk Mana Brīdinājuma diena; Mans Brīdinājums nav fabula vai stāsts, vai joks, bet garīga realitāte, kurā daudzi būs noķerti negatavi. Mani bērni, priecājieties, jo tuvojas jūsu pestīšanas diena! Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstības ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

2016.gada 9.janvāris, pl.08.30

MANA TAUTA, KLAUSIETIES: TUVOJAS BĒDAS, KĀDAS UZ ZEMES NEKAD AGRĀK NAV REDZĒTAS!

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans mantojums.
Šī gada dienas būs īsākas, to ir izraisījis šīs pasaules ļaunums, ka viss tas, kas ir rakstīts, tiks paātrināts. Ja dienas nesaīsinātu, pat taisnie nevarētu tikt saglabāti; jūs neatrastu izdzīvojušos, kas apdzīvotu Jauno Debesu Valstību un Jauno Zemi. Dienas saīsināšana ir vēl viena zīme, ko jums dod Debesis, lai jūs būtu gatavi.
Šīs cilvēces ļaunums un grēks izjauc visa izveidotā harmoniju. Ar cilvēku grēku un ļaunprātību Visumā viss ir nesinhronizēts; atcerieties, ko Es jau teicu: jūs esat garīgas būtnes garīgā Visumā; viena cilvēka grēks ietekmē daudzus un daudzu grēks ietekmē visu Visumu.
Nāk lielā bada dienas, pierodiet dzīvot ar to, kas ir patiesi nepieciešams; netērējiet lieki savu pārtiku, jo nāk trūkuma dienas; dienas, kad jums, ja būs gabaliņš maizes – jums piederēs īsts dārgums. Te nepalīdzēs jūsu materiālā bagātība, jo nebūs nekā, ko ēst. Tās būs sēru un liela sausuma dienas, zeme būs sacēlusies pret cilvēku un dos tikai sliktus augļus. Raudas, kliedzieni, un daudzus pārņems izmisums, un būs tik liels bads, ka daudzas sievietes no saviem bērniem gatavos ēdienu un viņi būs pārtika (Raudu 4.10).
Mana tauta, klausieties: tuvojas bēdas, kādas uz zemes nekad agrāk nav redzētas. Visam sākums būs karš; pa gaisu izplatīsies kodolenerģijas piesārņojums un saule zaudēs savu spožumu; daudzviet būs tumsa un pilnībā mainīsies laika apstākļi (klimats). Piesārņotā augsne neatdzīvosies (neatjaunosies), nedz arī nesīs augļus; kodolenerģijas piesārņojums radīs daudzus tuksnešus.
Ūdens būs vien ļoti nedaudzās valstīs, tikai tiem, kuri ir bijuši uzticīgi Man, viņiem būs šis dārgais šķidrums. Ūdens būs retāk sastopams vai iegūstams nekā Ofīras zelts; nabaga tautas (valstis), kuras ir novērsušās no Manis, jo tām tādā pašā veidā tiks atdarīts rīt! Apdomājieties, ļaunās tautas, jo tuvojas Mana Taisnīguma dienas!. Atgriezties pie Manis, pirms jūs sasniedz Mans Taisnīgums, tā, lai rīt nebūtu jānožēlo!
Bada jātnieks jau ir sācis izliet savu kausu uz zemes iedzīvotājiem. Steidziet sakārtot savus rēķinus, Mana tauta, jo tuvojas Mana Taisnīguma nakts! Mans Brīdinājums ir pēdējās atvērtās durvis uz Manu Žēlsirdību. Esiet gatavi, jo šī diena ir tuvu, neatlieciet savu rēķinu kārtošanu uz nakti, jo jūs zināt, ka nakts ir Taisnīguma (Taisnās Tiesas) laiks un nebūs neviena, kas jūs uzklausītu. Atcerieties, ka Es nāku, lai prasītu jums atskaiti par jūsu līdzšinējo dzīvi un darbu, un daudzi, nevēloties Mani uzklausīt, tiks zaudēti un šajā pasaulē vairs neatmodīsies. Tāpēc steidzieties, jo lielā un baisā Kunga Diena ir tuvu!

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs.