Mūsu misija

Brāļi: Dieva miers lai ir ar jums.

Es esmu Enohs. Ar Dieva žēlastību mani ir izvēlējušies, lai es darītu pasaulei zināmus Labā Gana vēstījumus par Pestīšanu līdz „Lielo Bēdu” laikam.
Šie vēstījumi ir Jēzus, Labā Gana vēršanās pie cilvēces, aicinot to atgriezties. Tie ir kā Žēlsirdības zvanu skaņas – aicinājumi, pirms pār tautām nāks Taisnā Tiesa.

Brāļi: Jēzus, Labais Gans nevēlas grēcinieku nāvi, bet gan, lai tie atgriežas un sasniedz mūžīgās dzīves prieku.
Šī iemesla dēļ, kā Labais Gans, Viņš aicina Savas avis – neatkarīgi no to konfesijas vai reliģijas; Viņš Savā Vārdā mums saka: “Lūk, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani.” (Atkl. 3.20.)

Brāļi: Jēzus, Labais Gans grib ienākt jūsu sirdīs un jūsu mājās. Atveriet Viņam! Neaizveriet Viņa priekšā durvis, jo Viņš vēlas dot jums mūžīgo dzīvību.

Dieva Taisnīgās Tiesas laiks tūlīt, tūlīt sāksies, bet Tas – Viņa Taisnīgums  -zina vienīgi par labo un ļaunā bezdibeni.

Tādēļ, brāļi, pārskatiet, apdomājiet un īstenojiet šos vēstījumus, un pats galvenais – dariet tos zināmus visā pasaulē, tā, lai arī jūs varētu būt gani un Mīlestības sūtņi.

Jēzus, Labais Gans vēlas, lai visā pasaulē notiek Lielais Krusta Ceļš, jo laiks ir īss un dvēseļu pestīšana ir apdraudēta.

Šos vēstījumus Baznīca ir atzinusi kā privātas atklāsmes.

Jēzus un Marija jūs svētī un dāvā jums žēlastību, lai jūs būtu Jaunās Debesu Jeruzalemes iedzīvotāji.

Enohs